บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
  ปี 2561
  ไตรมาส 1 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยธุรกิจ จำนวนข้อร้องเรียน
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 0
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย 0
หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ 0
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ 0
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร 0
ฝ่ายการพัสดุ 0

  ไตรมาส 2 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยธุรกิจ จำนวนข้อร้องเรียน
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 0
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย 0
หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ 0
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ 0
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร 0
ฝ่ายการพัสดุ 0

ปี 2560

          ไตรมาส 1 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยธุรกิจ จำนวนข้อร้องเรียน
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 0
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย 0
หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ 0
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ 0
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร 0
ฝ่ายการพัสดุ 0


          ไตรมาส 2 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยธุรกิจ จำนวนข้อร้องเรียน
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 0
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย 0
หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ 0
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ 0
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร 0
ฝ่ายการพัสดุ 0

          ไตรมาส 3 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยธุรกิจ จำนวนข้อร้องเรียน
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 0
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย 0
หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ 0
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ 0
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร 0
ฝ่ายการพัสดุ 0

          ไตรมาส 4 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยธุรกิจ จำนวนข้อร้องเรียน
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 0
หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย 0
หน่วยธุรกิจไอดีซีและคลาวด์ 0
หน่วยธุรกิจโทรศัพท์ประจำที่และบรอดแบนด์ 0
หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าองค์กร 0
ฝ่ายการพัสดุ 0

ปี 2559
          ไตรมาส 1 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
          ไตรมาส 2 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
          ไตรมาส 3 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
          ไตรมาส 4 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง


ปี 2558
          ไตรมาส 1 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
          ไตรมาส 2 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
          ไตรมาส 3 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
          ไตรมาส 4 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง