สถิติการเข้าใช้เว็บจัดซื้อจัดจ้าง TOT

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้
(นับจากเลข IP)
จำนวนการเข้าใช้
ม.ค.6210,817      25,549      
ก.พ.6210,634      23,566      
มี.ค.6211,426      27,780      
เม.ย.6210,702      24,297      
พ.ค.627,223      19,115      
รวม 6250,802      120,307      

เดือน ปี จำนวนผู้เข้าใช้
(นับจากเลข IP)
จำนวนการเข้าใช้
ม.ค.617,696      22,238      
ก.พ.618,202      24,540      
มี.ค.619,088      29,100      
เม.ย.617,129      21,047      
พ.ค.619,887      23,679      
มิ.ย.6110,504      28,817      
ก.ค.6112,466      31,194      
ส.ค.6113,363      31,564      
ก.ย.6114,132      36,568      
ต.ค.6116,393      40,812      
พ.ย.6115,934      35,983      
ธ.ค.6111,913      27,196      
รวมปี 61136,707      352,738