ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศจัดหาวิธีคัดเลือก

หน้าที่  [1] 2 
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่        ลงประกาศ 15 ก.พ.2562 13:22
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ส่วนอำนวยการหน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง อาคาร 1 ชั้น M โซน B  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ 200/ค.019/2561       ลงประกาศ 18 ต.ค.2561 16:24
(ประกาศยกเลิก) จ้างรถบริการรับ-ส่ง พนักงาน บมจ.ทีโอที จำนวน 2 ประเภท รวมรถ 19 คัน (19 เส้นทาง) ยกเลิกงานจ้างรถตู้ขนาดใหญ่ไม่เกิน 13 ที่นั่ง จำนวน 5 เส้นทาง    
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ 717/ค.0100/2560       ลงประกาศ 5 ก.พ.2561 15:58
จ้างเหมาค่าแรงสร้างข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงและจัดทำระบบกราวด์พร้อมจัดทำแบบข่ายสาย จำนวน 5 เส้นทาง โรงเรียนประชารัฐพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเสนอราคา 05 ม.ค. 2561   ณ จังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ 717/ค.0099/2560       ลงประกาศ 5 ก.พ.2561 15:46
จ้างเหมาสร้างท่อร้อยสายเคเบิลใต้ดินรองรับการก่อสร้างสะพานทางแยกต่างระดับถนนเชียงใหม่-ลำปางบริเวณทางแยกป่าแดดและแยกสารภีจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเสนอราคา 5 ม.ค. 2561   ณ จังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ 717/ค.0101/2561       ลงประกาศ 2 ก.พ.2561 15:48
 กำหนดเสนอราคา 19 ก.พ. 2561   ณ  

 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่        ลงประกาศ 29 ธ.ค.2560 15:49
ประกาศยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ (QAR) ประจำปี 2560 ยกเลิกการประกาศ  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อนภ.4/1495       ลงประกาศ 3 พ.ย.2560 15:02
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTx โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสตูล จำนวน 3 หมู่บ้าน กำหนดเสนอราคา 20 ต.ค. 2560   ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อนภ.4/1487       ลงประกาศ 3 พ.ย.2560 14:58
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTx โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) พื้นที่อเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 หมู่บ้าน กำหนดเสนอราคา 16 ต.ค. 2560   ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อนภ.4/1488       ลงประกาศ 3 พ.ย.2560 14:54
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTx โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) พื้นที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 3 หมู่บ้าน กำหนดเสนอราคา 16 ต.ค. 2560   ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อนภ.4/1490       ลงประกาศ 3 พ.ย.2560 14:46
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTx โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) พื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 หมู่บ้าน กำหนดเสนอราคา 16 ต.ค. 2560   ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อนภ.4/1489       ลงประกาศ 3 พ.ย.2560 14:42
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTx โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) พื้นที่อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 13 หมู่บ้าน กำหนดเสนอราคา 16 ต.ค. 2560   ณ ห้องประชุม (ชั้น 4) อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:38
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 16 หมู่บ้าน จังหวัดอุทัยธานี กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2560   ณ อุทัยธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 16:36
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 24 หมู่บ้าน จังหวัดอุทัยธานี กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดอุทัยธานี  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 15:58
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 7 หมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 15:57
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 14 หมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 15:54
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 14 หมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 15:53
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 19 หมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 15:52
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 14 หมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 15:45
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 14 หมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 15:34
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 15 หมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 15:32
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 16 หมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 15:30
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 13 หมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 15:28
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 15 หมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดเพชรบูรณ์  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 15:01
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 16 หมู่บ้าน จังหวัดน่าน กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดน่าน  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 15:00
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 16 หมู่บ้าน จังหวัดน่าน กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดน่าน  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 14:56
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 9 หมู่บ้าน จังหวัดน่าน กำหนดเสนอราคา 11 พ.ย. 2560   ณ จังหวัดน่าน  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 11:09
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 18 หมู่บ้าน จังหวัดเชียงราย กำหนดเสนอราคา 12 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดเชียงราย  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 11:08
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 18 หมู่บ้าน จังหวัดเชียงราย กำหนดเสนอราคา 12 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดเชียงราย  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 11:03
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 5 หมู่บ้าน จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดเสนอราคา 12 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 10:52
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 11 หมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเสนอราคา 12 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ อบภ.3.1/       ลงประกาศ 31 ต.ค.2560 10:50
จ้างเหมาสร้างโครงข่ายสื่อสัญญาณ Fiber Optic เพื่อให้บริการ FTTX โครงการเน็ตประชารัฐ (24,700 หมู่บ้าน) จำนวน 5 หมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดเสนอราคา 12 ต.ค. 2560   ณ จังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,510 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018