ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศจัดหาวิธีคัดเลือก

 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ พสฐ./ค.0002/2562       ลงประกาศ 17 มิ.ย.2562 16:05
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาติดตั้งหลังคา Skylight ชั้นดาดฟ้า อาคาร 9 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และงานรื้อถอน     
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่        ลงประกาศ 15 ก.พ.2562 13:22
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ส่วนอำนวยการหน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้านครหลวง อาคาร 1 ชั้น M โซน B  
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ 200/ค.019/2561       ลงประกาศ 18 ต.ค.2561 16:24
(ประกาศยกเลิก) จ้างรถบริการรับ-ส่ง พนักงาน บมจ.ทีโอที จำนวน 2 ประเภท รวมรถ 19 คัน (19 เส้นทาง) ยกเลิกงานจ้างรถตู้ขนาดใหญ่ไม่เกิน 13 ที่นั่ง จำนวน 5 เส้นทาง    
รายละเอียด     
 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่ 717/ค.0101/2561       ลงประกาศ 2 ก.พ.2561 15:48
 กำหนดเสนอราคา 19 ก.พ. 2561   ณ  

 ประกาศคัดเลือก 
ครั้งที่        ลงประกาศ 29 ธ.ค.2560 15:49
ประกาศยกเลิกงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ (QAR) ประจำปี 2560 ยกเลิกการประกาศ  
รายละเอียด     

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  143,107 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019