ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศทะเบียนผู้ค้า

 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 4 มี.ค.2556 10:15
การรับจดทะเบียนผู้ค้า       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 30 ก.ย.2554 10:31
การรับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ประเภทสายและเคเบิลทองแดง       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 11 พ.ค.2554 13:50
การรับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 28 เม.ย.2554 10:26
ประกาศงานทะเบียนผู้ค้าเรื่องข้อกำหนดและเอกสารการยื่นขอจดทะเบียนผู้ค้าประเภทสายและเคเบิลและประเภทอุปกรณ์ตอนนอก(ฉบับใหม่)       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 25 มี.ค.2554 09:55
หลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลขtot.A01-02       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 15 ธ.ค.2553 09:23
เรื่อง การรับจดทะเบียนอุปกรณ์ Multi-Service Access Node (MSAN) ครั้งที่ 2
บมจ. ทีโอที มีความประสงค์จะรับจดทะเบียนอุปกรณ์ Multi-Service Access Node (MSAN) โดยให้ยื่นขอการจดทะเบียนภายในวันที่ 12 ม.ค.54 เวลา 8.30-16.30 ในวันทำการ
ผู้ที่สนใจขอยื่นจดทะเบียนได้ที่ ศูนย์ระบบคุณภาพและบริการ ส่วนทดสอบและพัฒนา สถาบันนวัตกรรมทีโอที เลขที่ 65 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอกอ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร. 0-2581-6973 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://totinnovate.com       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 15 ธ.ค.2553 09:22
เรื่อง การรับจดทะเบียนอุปกรณ์ FTTx ด้วยเทคโนโลยี GPON
ด้วย บมจ.ทีโอที มีความประสงค์จะรับจดทะเบียนอุปกรณ์ FTTx ด้วยเทคโนโลยี GPON โดยให้ยื่นขอการจดทะเบียนภายในวันที่ 29 พ.ย.53 - 12 ม.ค.54 เวลา 8.30 - 16.30 น. ในวันทำการ
ผู้ที่สนใจขอยื่นจดทะเบียนได้ที่ ศูนย์ระบบคุณภาพและบริการ ส่วนทดสอบและพัฒนา สถาบันนวัตกรรมทีโอที เลขที่ 65 ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอกอ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร. 0-2581-6973 หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://totinnovate.com       
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 6 พ.ค.2553 17:00
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับจดทะเบียนอุปกรณ์ Multi-Service Access Node (MSAN) โดยให้ยื่นการขอจดทะเบียนวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 - วันที่ 21 มิถุนายน 2553 ตั่งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ในวันทำการ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจขอยื่นจดทะเบียนได้ที่ศูนย์ระบบคุณภาพและบริการ ส่วนทดสอบและพัฒนา สถาบันนวัตกรรมทีโอที 65 ถ. ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 025816873       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 11 มี.ค.2552 17:11
การรับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ PVC Insulated and Self Supported Telephone Dropwire 0.9 mn x 2 Core..............ติดต่อสอบถาม โทร.0-2505-2803       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 12 ม.ค.2552 17:09
การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นจดทะเบียนผู้ค้า ประเภทสายและเคเบิล ประเภทอุปกรณ์ตอนนอก ...........ติดต่อสอบถาม โทร.0-2505-2803       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 4 ม.ค.2551 17:05
การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นจดทะเบียนผู้ค้า ประเภทสายและเคเบิล กลุ่ม OPTICAL FIBER CABLE (OFC).........ติดต่อสอบถาม โทร. 025052803       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 4 ม.ค.2551 17:04
การกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นจดทะเบียนผู้ค้า ประเภทสายและเคเบิล กลุ่มสายและกลุ่มเคเบิล(ทองแดง) เพิ่มเติม .........ติดต่อสอบถาม โทร. 025052803       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 4 ม.ค.2551 17:03
การรับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ สายและเคเบิล Single Mode Optical Fiber Cable .....ติดต่อสอบถาม โทร. 025052801 , 025052803       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 10 ต.ค.2550 16:58
การรับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ Re-Enterable Splice Closure (สำหรับหัวต่อเคเบิลทองแดงชนิดแขวนอากาศ).......ติดต่อสอบถาม โทร. 025052801 , 025052803       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 10 ก.ย.2550 16:52
การรับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ ประเภทสายและเคเบิลทองแดง ..........ติดต่อสอบถาม โทร. 025052801 , 025052803       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 7 ส.ค.2550 16:26
การรับจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ Heat Shrink Closure (For Air Core Non-Pressurized Copper Cable).............ติดต่อสอบถาม โทร. 025052801 , 025052803       
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 12 ส.ค.2549 16:24
แก้ไขคุณสมบัติผู้ยื่นขอจดทะเบียนผู้ค้า และการต่อทะเบียนผู้ค้า .........ติดต่อสอบถาม โทร. 025052801 , 025052803       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 8 มิ.ย.2549 16:22
การต่อทะเบียนผู้ค้า ...........ติดต่อสอบถาม โทร. 025052801 , 025052803       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 8 มี.ค.2549 16:20
การรับจดทะเบียนผู้ค้า ........ติดต่อสอบถาม โทร. 025052801 , 025052803       
รายละเอียด     
 ประกาศทะเบียนผู้ค้า        ลงประกาศ 18 พ.ย.2548 16:17
ประเภททะเบียนผู้ค้า งานซื้อ และ งานจ้าง       
รายละเอียด     

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,551 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018