ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศร่าง TOR

หน้าที่  [1] 2  3  4  5 
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.003/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:37
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 23 แห่ง 48 เครื่อง วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.002/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:34
จ้างเหมาติดตั้ง Switchmode Rectifier ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 แห่ง วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 711/ท.001/2562       ลงประกาศ 21 ก.พ.2562 15:30
งานเหมาติดตั้ง Main Battery ในพื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 24 แห่ง 34 กอง วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม acharas@tot.co.th /โทร. 0-4324-1799  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 5 ก.พ.2562 14:35
จ้างเหมาติดตั้ง Rectifier ชนิด Switchmode จำนวน 4 แห่ง ของฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 2 (ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 เดิม) โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม chumnan@tot.co.th /โทร. 0-3532-2066  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 5 ก.พ.2562 14:32
จ้างเหมาติดตั้ง Main Battery ให้กับส่วนงานในสังกัด ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 2 (ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 เดิม) จำนวน 11 แห่ง โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม chumnan@tot.co.th /โทร. 0-3532-2066  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ป.0001/2562       ลงประกาศ 30 ม.ค.2562 13:58
จ้างบริการรักษาความสะอาด บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 194 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 4 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม siripos@tot.co.th /โทร. 0-2505-2868  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 29 ม.ค.2562 16:43
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 2 (ฝ่ายขายบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 เดิม) จำนวน 47 อัตรา วันปิดรับข้อคิดเห็น 1 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม chumnan@tot.co.th /โทร.0-3532-2066  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 29 ม.ค.2562 16:39
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 2 (ฝ่ายขายบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 เดิม) จำนวน 40 อัตรา วันปิดรับข้อคิดเห็น 1 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม chumnan@tot.co.th /โทร.0-3532-2066  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 29 ม.ค.2562 16:37
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 2 (ฝ่ายขายบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1 (เดิม) จำนวน 50 อัตรา วันปิดรับข้อคิดเห็น 1 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม chumnan@tot.co.th /โทร.0-3532-2066  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 29 ม.ค.2562 16:18
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 1 (ฝ่ายขายบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.2 (เดิม) และส่วนงานภายใต้สำนักภาคกลาง จำนวน 48 อัตรา วันปิดรับข้อคิดเห็น 1 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม chumnan@tot.co.th /โทร.0-3532-2066  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 29 ม.ค.2562 16:15
่จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานดูแลอาคารสถานที่ จำนวน ๑๘ อัตราของส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 1 (ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.2 เดิม) วันปิดรับข้อคิดเห็น 1 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม chumnan@tot.co.th /โทร.0-3532-2066  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 29 ม.ค.2562 15:53
จ้างเหมานิติบุคคลปฏิบัติงานรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ให้กับส่วนงานภายใต้สังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคกลางที่ 1 (ฝ่ายขายบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.2 (เดิม) และส่วนงานภายใต้สำนักภาคกลาง จำนวน ๕๓ อัตรา วันปิดรับข้อคิดเห็น 1 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม chumnan@tot.co.th /โทร.0-3532-2066  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/717/G.0001/2562       ลงประกาศ 29 ม.ค.2562 10:11
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสายODN รองรับการให้บริการ FTTx และ IP PHONE จำนวน 4 ชุมสาย พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันปิดรับข้อคิดเห็น 1 ก.พ. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม panaddao@tot.co.th /โทร. 0-5396-3369  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ 200/ท.0001/2562       ลงประกาศ 23 ม.ค.2562 13:10
จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเชื่อมต่อข้อมูลบริการ วันปิดรับข้อคิดเห็น 28 ม.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม paksom@tot.co.th /โทร. 0-2505-2845  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/e1/2562       ลงประกาศ 22 ม.ค.2562 13:52
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ที่ทำการสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ และส่วนบริการลูกค้าในสังกัดฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 1 วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 ม.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/e2/2562       ลงประกาศ 22 ม.ค.2562 11:06
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ในพื้นที่ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภาคใต้ที่ 2 จำนวน 62 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 25 ม.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม saowakon@tot.co.th /โทร. 0-7425-1126  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/B02/ป.0001/2562       ลงประกาศ 14 ม.ค.2562 12:15
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 80 คน วันปิดรับข้อคิดเห็น 30 ม.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม thipah@tot.co.th /โทร. 02-575-5818  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/3/2562       ลงประกาศ 8 ม.ค.2562 09:07
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 2 แห่ง พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ วันปิดรับข้อคิดเห็น 11 ม.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม supaporn@tot.co.th /โทร. 074250539  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/12/2561       ลงประกาศ 7 ม.ค.2562 16:31
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC. และขยายข่ายสายODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 79 ชุมสาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสงขลา วันปิดรับข้อคิดเห็น 10 ม.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม saowakon@tot.co.th /โทร. 0-7425-1126  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/2/2562       ลงประกาศ 7 ม.ค.2562 13:48
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการตัดถ่ายเคเบิลทองแดงและเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริเวณถนนย่านตาขาว-ท่าพญา ชุมสายย่านตาขาว จังหวัดตรัง วันปิดรับข้อคิดเห็น 10 ม.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม supaporn@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/1/2562       ลงประกาศ 28 ธ.ค.2561 17:39
งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 1 ชุด ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ วันปิดรับข้อคิดเห็น 4 ม.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม supaporn@tot.co.th /โทร. 074250539  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ กนบ./1081 ลว.17ธ.ค.61       ลงประกาศ 26 ธ.ค.2561 08:32
งานจ้างบริการวงจรอินเทอร์เน็ตภายในประเทศ ระดับความเร็ว 60 Gbps จาก บมจ.กสท โทรคมนาคม วันปิดรับข้อคิดเห็น 8 ม.ค. 2562   ***** ติดต่อสอบถาม puttichc@tot.co.th /โทร. 0-2575-6930  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/ท.0013/2561       ลงประกาศ 12 ธ.ค.2561 13:54
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่ บน.2.2 จำนวน 42 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน วันปิดรับข้อคิดเห็น 17 ธ.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม supaporo@tot.co.th /โทร. 0-2575-5819  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR 725/ 14 /2561       ลงประกาศ 7 ธ.ค.2561 18:46
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 18 ชุมสาย จ.ปัตตานี วันปิดรับข้อคิดเห็น 13 ธ.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม lukkana@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR 725/ 16 /2561       ลงประกาศ 7 ธ.ค.2561 18:37
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 9 ชุมสาย จ.ตรัง วันปิดรับข้อคิดเห็น 13 ธ.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม lukkana@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/21/2561       ลงประกาศ 6 ธ.ค.2561 18:41
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC เพื่อรองรับสื่อสัญญาณ จำนวน 7 เส้นทาง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระนอง วันปิดรับข้อคิดเห็น 12 ธ.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม supaporn@tot.co.th /โทร. 074250539  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/11/2561       ลงประกาศ 6 ธ.ค.2561 09:08
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 24 ชุมสาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันปิดรับข้อคิดเห็น 12 ธ.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม saowakon@tot.co.th /โทร. 0-7425-1126  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/19/2561       ลงประกาศ 29 พ.ย.2561 15:32
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 12 ชุมสาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพังงา วันปิดรับข้อคิดเห็น 3 ธ.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR 725/13/2561       ลงประกาศ 29 พ.ย.2561 15:20
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 22 ชุมสาย จ.ยะลา วันปิดรับข้อคิดเห็น 3 ธ.ค. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม lukkana@tot.co.th /โทร. 0-7425-0539  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/725/18/2561       ลงประกาศ 23 พ.ย.2561 16:59
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 13 ชุมสาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกระบี่ วันปิดรับข้อคิดเห็น 26 พ.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม mallika@tot.co.th /โทร. 0-7425-1765  
รายละเอียด     รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
 ประกาศร่างTOR 
เลขที่ TOR/       ลงประกาศ 22 พ.ย.2561 08:52
จ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่ จำนวน 89 อัตรา วันปิดรับข้อคิดเห็น 26 พ.ย. 2561   ***** ติดต่อสอบถาม kanungnu@tot.co.th /โทร. 0-3832-1998  
รายละเอียด     สอบถาม-ข้อคิดเห็น ()
หน้าที่  [1] 2  3  4  5 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,541 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018