ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศจัดหาวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8 
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนน.3/002/2562       ลงประกาศ 7 ก.พ.2562 13:53
(ประกาศยกเลิก) ซื้อน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 60 ถัง ส่งมอบที่ กนพ.3    

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ 0.บภก.3.1 (ตร.)/       ลงประกาศ 24 ม.ค.2562 16:17
(ประกาศยกเลิก) ---+-    

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบน.3.1.2/46       ลงประกาศ 19 พ.ย.2561 13:34
(ประกาศยกเลิก) จัดซื้ออุปกรณ์ Soluition ประเภท Switch HUB ATA ยี่ห้อ Grandstream รุ่น HT-818 จำนวน 1 รายการ    
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนจ./2228       ลงประกาศ 25 ก.ย.2561 14:26
(ประกาศยกเลิก) ประกาศยกเลิกงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานขับรถรับรองภายใต้สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ (จ.) จำนวน 1 อัตรา     
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ ตตบน.1.1(1)-2/001       ลงประกาศ 25 ก.ย.2561 13:04
จัดซื้อแผง Vs Compact.Discon.Mod และ Label Holder 25 Pr. เพื่อใช้ในการสร้างข่ายสาย ท่อร้อยสายโทรศัพท์ พร้อมงานตัดต่อต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า      บริษัท อาร์ดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ 200/ฉ.0010/2561       ลงประกาศ 13 ก.ย.2561 09:58
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาเพื่อให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โครงการบริการสอบถามหมายเลข (1133) จำนวน 267 คน   ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1(ทผ.)/09/00020/2561       ลงประกาศ 11 ก.ย.2561 16:43
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานจัดจ้างไปรับ-ส่งเอกสาร        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบ.1.1(ทผ.)/08/00018/2561       ลงประกาศ 6 ก.ย.2561 09:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยเฉพาะเจาะจงซื้อกระดาษ A4        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1 (ทก.)/09/0001/2561       ลงประกาศ 6 ก.ย.2561 09:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน/กระดาษA 4/ตลับหมึกเครื่องรับชำระเงิน      บบบภ.1.1(ทก.)  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบ.1.1(ทผ.)/08/00017/2561       ลงประกาศ 30 ส.ค.2561 10:46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(กาญจนบุรี)        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนภ.5/ครั้งที่ 2       ลงประกาศ 28 ส.ค.2561 09:12
จัดซื้อแก้วชา และแก้วน้ำ โลโก้ TOT        

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบ.1.1(ทผ.)/08/00014/2561       ลงประกาศ 27 ส.ค.2561 15:17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยเฉพาะเจาะจงร้านวศินการค้า        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ 200/จ.011/2561       ลงประกาศ 22 ส.ค.2561 09:57
(ประกาศยกเลิก) ซื้อยูนิตทันตกรรม ยี่ห้อ KaVo ESTETICA E30 1 ST    
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบ.1.1(ทผ.)/08/00013/2561       ลงประกาศ 21 ส.ค.2561 13:44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง(นางวันเพ็ญ เหมือนช้าง) ไปรับ-ส่งเอกสารไปรษณีย์ ตามหน่วยงานต่าง ๆ        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1 (ทผ..)/08/00010/2561       ลงประกาศ 20 ส.ค.2561 08:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจแก้ FIXED LINE , ADSL , FTTE , WI-NET , SLA        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1 (ทผ.)/08/0007/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561 13:56
ประกาศผู้ชนะราคาเฉพาะเจาะจง ร้านพัชราแฟชั่น        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1 (ทผ.)/08/0006/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561 13:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง บมจ.กนกกาญจน์ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1(ทผ.)/08/0005/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561 13:08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง บมจ.คอมเด็กซ์        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1(ทผ.)/08/0005/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561 12:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง บมจ.คอมเด็กซ์        
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1(ทผ.)/08/0004/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561 11:42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(กาญจนบุรี)        

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1(ทผ.)/08/0004/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561 11:32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์(กาญจนบุรี)        

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบบภ.1.1(ทผ.)/08/0003/2561       ลงประกาศ 15 ส.ค.2561 11:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเฉพาะเจาะจง บมจ.เอเซียไทรโยคเดินรถ        

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบภ.3.1 (ลป.)/       ลงประกาศ 13 มิ.ย.2561 09:29
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับใช้ประจำส่วนงานภายใต้ บบภ.3.1(ลป.) 6 เครื่อง เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน 2561 – พฤษภาคม 2562     ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดลำปาง  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนภ.5/4       ลงประกาศ 7 มิ.ย.2561 10:37
จัดซื้อน้ำดื่ม     ณ อาคาร ภ.5  

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(กจ.)/001       ลงประกาศ 6 มิ.ย.2561 20:39
จ้างสร้างโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ บ้านหลังวัด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี  

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบภ.1.1(กจ.)/001       ลงประกาศ 6 มิ.ย.2561 20:36
จ้างสร้างโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ บ้านหลังวัด หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกาญจนบุรี  

 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(ตง.)/025/2561       ลงประกาศ 28 พ.ค.2561 20:48
งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสำนักงานทั่วไป     ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ ทนฐ./2       ลงประกาศ 25 พ.ค.2561 14:56
ซื้ออุปกรณ์ One-Click Cleaner     ณ ทนฐ.  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนน.3/023/2651       ลงประกาศ 22 พ.ค.2561 09:56
ซื้อเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ     งชน.3 ณ อาคาร บมจ.ทีโอที พระราม 2 (วัดยายร่ม)  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ อนน.3/019/2561       ลงประกาศ 11 พ.ค.2561 13:56
ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 18.9 ลิตร จำนวน 50 ถัง     งชน.3 ณ อาคาร บมจ.ทีโอที พระราม 2 (วัดยายร่ม) ชั้น 3  
รายละเอียด     
 ประกาศเฉพาะเจาะจง 
ครั้งที่ บบภ.4.1(ตง.)/019       ลงประกาศ 3 พ.ค.2561 09:59
งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ AC Surge Protector     ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง  
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4  5  6  7  8 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,517 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018