ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ประกาศจัดหาวิธีเชิญชวนทั่วไป

หน้าที่  [1] 2  3  4 
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0004/2562       ลงประกาศ 22 ก.พ.2562 13:34
จ้างเหมาติดตั้ง Battery ที่ ชส.กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 8 มี.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0002/2562       ลงประกาศ 18 ก.พ.2562 15:16
ซื้อ IN-CIRCUIT TESTER จำนวน 1 ST. กำหนดยื่นเอกสาร 1 มี.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0003/2562       ลงประกาศ 18 ก.พ.2562 14:48
ซื้ออะไหล่อุปกรณ์ สำหรับซ่อมอุปกรณ์สื่อสารข้อมูล Access Network จำนวน 25 รายการ กำหนดยื่นเอกสาร 1 มี.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 717/ท.0001/2562       ลงประกาศ 1 ก.พ.2562 10:09
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสายODN รองรับการให้บริการFTTxและIP PHONEจำนวน4ชุมสายพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดยื่นเอกสาร 15 ก.พ. 2562   ณ ห้องประกวดราคา อาคารที่ทำการสำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือชั้น 2บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พสฐ./ชท.0001/2562       ลงประกาศ 30 ม.ค.2562 14:49
จ้างเหมาบำรุงรักษา/ซ่อมแซม/แก้ไข/ปรับปรุง/ติดตั้งต่าง ๆ ของงานระบบรับชำระ Local Service System/Smart Retail/TOT Supermarket/Inventory/TOT Dealer/TYC/i-Service Excellent กำหนดยื่นเอกสาร 11 ก.พ. 2562    ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0001/2562       ลงประกาศ 29 ม.ค.2562 15:05
จ้างปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเชื่อมต่อข้อมูลบริการ กำหนดยื่นเอกสาร 7 ก.พ. 2562    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/12/2561       ลงประกาศ 15 ม.ค.2562 15:01
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 79 ชุมสาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสงขลา กำหนดยื่นเอกสาร 23 ม.ค. 2562   ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/2/2561       ลงประกาศ 15 ม.ค.2562 14:54
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN รองรับการตัดถ่ายเคเบิลทองแดงและเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริเวณถนนย่านตาขาว-ท่าพญา ชุมสายย่านตาขาว จังหวัดตรัง กำหนดยื่นเอกสาร 24 ม.ค. 2562   ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/3/2562       ลงประกาศ 15 ม.ค.2562 14:41
งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 2 แห่ง พื้นที่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ กำหนดยื่นเอกสาร 25 ม.ค. 2562    ณ.ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น 2) เลขที่ 2112 หมู่ที่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/1/2562       ลงประกาศ 8 ม.ค.2562 17:39
งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบประชุมทางไกล (Video Conference) จำนวน 1 ชุด ของสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ กำหนดยื่นเอกสาร 18 ม.ค. 2562    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ บมจ. ทีโอที เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/3       ลงประกาศ 4 ม.ค.2562 09:26
งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 แห่ง ติดตั้งศูนย์บริการลูกค้าคลองใหญ่, ปราจีนบุรี, ศรีราชา, แกลง และชุมสายเมืองทองแลนด์ กำหนดยื่นเอกสาร 11 ม.ค. 2562    ชั้น5 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/29 ครั้งที่ 733/ท.010/2561       ลงประกาศ 25 ธ.ค.2561 10:16
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 แห่ง กำหนดยื่นเอกสาร 3 ม.ค. 2562    อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก ชั้น 5 เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/8 ครั้งที่ 733/ท.007/2561       ลงประกาศ 18 ธ.ค.2561 15:36
งานจ้างเหมาวาง OFC เพื่อให้บริการ FTTx ในพื้นที่ บภ.5.2จำนวน 14 แห่ง กำหนดยื่นเอกสาร 8 ม.ค. 2562    ชั้น 5 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/7 ครั้งที่ 733/ท.006/2561       ลงประกาศ 18 ธ.ค.2561 15:34
งานจ้างเหมาวาง OFC เพื่อให้บริการ FTTx ในพื้นที่ บภ.5.1จำนวน 27 แห่ง กำหนดยื่นเอกสาร 8 ม.ค. 2562    ชั้น 5 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ B02/ท.0013/2561       ลงประกาศ 18 ธ.ค.2561 13:06
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ในพื้นที่ บน.2.2 จำนวน 42 แห่ง พร้อมงานรื้อถอน กำหนดยื่นเอกสาร 26 ธ.ค. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 1 ชั้น M โซน B บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.017/2561       ลงประกาศ 17 ธ.ค.2561 15:37
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 9 แห่ง จังหวัดเลย กำหนดยื่นเอกสาร 7 ม.ค. 2562   ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 4 สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2 /725/16/2561       ลงประกาศ 14 ธ.ค.2561 15:06
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 9 ชุมสาย จ.ตรัง กำหนดยื่นเอกสาร 24 ธ.ค. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริภาคลูกค้าภาคใต้ (ชั้น 2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2 /725/14/2561       ลงประกาศ 14 ธ.ค.2561 13:52
งานจ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 18 ชุมสาย จ.ปัตตานี กำหนดยื่นเอกสาร 24 ธ.ค. 2561    ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น 2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถ.สนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/21/2561       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2561 15:35
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC เพื่อรองรับสื่อสัญญาณ จำนวน 7 เส้นทาง ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดระนอง กำหนดยื่นเอกสาร 24 ธ.ค. 2561    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ บมจ. ทีโอที เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.2/725/11/2561       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2561 14:59
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 24 ชุมสาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดยื่นเอกสาร 24 ธ.ค. 2561      
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ พภก.3/14 ครั้งที่ 733/ท.009/2561       ลงประกาศ 13 ธ.ค.2561 11:03
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน5 แห่ง กำหนดยื่นเอกสาร 19 ธ.ค. 2561    ชั้น5 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออก เลขที่ 77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ4./725/13/2561       ลงประกาศ 4 ธ.ค.2561 15:08
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 22 ชุมสาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดยะลา กำหนดยื่นเอกสาร 17 ธ.ค. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/19/2561       ลงประกาศ 4 ธ.ค.2561 15:01
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTx จำนวน 12 ชุมสาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพังงา กำหนดยื่นเอกสาร 17 ธ.ค. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภาคใต้ (ชั้น2) เลขที่ 2112 หมู่ 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0006/2561       ลงประกาศ 27 พ.ย.2561 09:49
ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน เครื่องเดิมสำหรับระบบรับชำระเงิน (POS) กำหนดยื่นเอกสาร 6 ธ.ค. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/18/2561       ลงประกาศ 26 พ.ย.2561 10:14
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTX จำนวน 13 ชุมสาย ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดกระบี่ กำหนดยื่นเอกสาร 3 ธ.ค. 2561    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/17/2561       ลงประกาศ 23 พ.ย.2561 15:04
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTX จำนวน 51 ชุมสาย ของส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชุมพร กำหนดยื่นเอกสาร 3 ธ.ค. 2561    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ อนภ.4/725/20/2561       ลงประกาศ 23 พ.ย.2561 14:01
จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC และขยายข่ายสาย ODN เพื่อรองรับการให้บริการ FTTX จำนวน 9 ชุมสาย ส่วนบริการลูกค้าเกาะสมุย กำหนดยื่นเอกสาร 3 ธ.ค. 2561    ณ ห้องประกวดราคาชั้น 2 อาคารสำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 4 เลขที่ 2112 ม. 4 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 200/ท.0007/2561       ลงประกาศ 22 พ.ย.2561 13:13
ซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องเดิมสำหรับระบบบริการลูกค้า (CRM) กำหนดยื่นเอกสาร 30 พ.ย. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.008/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 16:25
จ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจำนวน 16 แห่ง ในพื้นที่ ภ.5 กำหนดยื่นเอกสาร 30 พ.ย. 2561    อาคาร ภ.5 ชั้น 5  
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 733/ท.002/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 16:22
(ประกาศยกเลิก) งานจ้างเหมาติดตั้งแบตเตอรี่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพจำนวน 16 แห่ง ในพื้นที่ ภ.5     
รายละเอียด     
 ประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครั้งที่ 711/ท.010/2561       ลงประกาศ 21 พ.ย.2561 14:44
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาสร้างข่ายสาย OFC จำนวน 9 แห่ง จังหวัดเลย     
รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  43,519 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018