ประกาศจัดหาวิธี e-bidding

หน้าที่  [1] 2  3  4 
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0033/2561       ลงประกาศ 17 ต.ค.2561
งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ กำหนดเสนอราคา 31 ต.ค. 2561   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0020/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดส่วนงาน ซทน.4 จำนวน 3 คน กำหนดเสนอราคา 26 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0018/2561       ลงประกาศ 16 ต.ค.2561
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยส่วนงานภายใต้ บน.3.2 จำนวน 3 แห่ง 7 คน กำหนดเสนอราคา 26 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0034/2561       ลงประกาศ 9 ต.ค.2561
จ้างรถตู้ขนาดใหญ่ ๑๑ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ คัน กำหนดเสนอราคา 18 ต.ค. 2561   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0017/2561       ลงประกาศ 4 ต.ค.2561
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานในพื้นที่ บน.3.1 จำนวน 5 แห่ง 10 คน กำหนดเสนอราคา 12 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0016/2561       ลงประกาศ 4 ต.ค.2561
จ้างบริการรักษาความสะอาดปฏิบัติในพื้นที่ บน.3.1 จำนวน 10 แห่ง 19 คน กำหนดเสนอราคา 12 ต.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ พสส.2/2561       ลงประกาศ 4 ต.ค.2561
จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนอำนวยการ หน่วยธุรกิจสื่อสารไร้สาย (อนส.) จำนวน 5 คน กำหนดเสนอราคา 16 ต.ค. 2561      
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0030/2561       ลงประกาศ 1 ต.ค.2561
จ้างบริการกำจัดแมลงทุกชนิดและหนูภายในอาคารสถานที่ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กำหนดเสนอราคา 11 ต.ค. 2561   ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0028/2561       ลงประกาศ 27 ก.ย.2561
งานซื้อซองตราบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 รายการ กำหนดเสนอราคา 8 ต.ค. 2561    ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0031/2561       ลงประกาศ 26 ก.ย.2561
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงยานพาหนะ (หลักสี่) จำนวน 2 คน กำหนดเสนอราคา 4 ต.ค. 2561   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0027/2561       ลงประกาศ 25 ก.ย.2561
(ประกาศยกเลิก) งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ   ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0027/2561       ลงประกาศ 18 ก.ย.2561
งานซื้อใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จำนวน 2 รายการ กำหนดเสนอราคา 26 ก.ย. 2561    ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0024/2561       ลงประกาศ 17 ก.ย.2561
(ประกาศยกเลิก) จ้างบริการกำจัดแมลงทุกชนิดและหนูภายในอาคารสถานที่ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ   ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0029/2561       ลงประกาศ 17 ก.ย.2561
ซื้อ Software สำนักงาน กำหนดเสนอราคา 4 ต.ค. 2561   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิก  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0025/2561       ลงประกาศ 29 ส.ค.2561
จ้างบริการรักษาความสะอาดภายในอาคาร ของส่วนคลังพัสดุ จำนวน 6 คน กำหนดเสนอราคา 10 ก.ย. 2561   ่่่ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0020/2561       ลงประกาศ 28 ส.ค.2561
(ประกาศยกเลิก) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงยานพาหนะ (หลักสี่) จำนวน 2 คน   ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0016/2561       ลงประกาศ 22 ส.ค.2561
(ประกาศยกเลิก) ซื้อกระดาษปอนด์ จำนวน 2 รายการ    
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0015/2561       ลงประกาศ 17 ส.ค.2561
จ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่อาคารส่วนบริการลูกค้านครหลวงที่ 4.2.1 จำนวน 2 คน กำหนดเสนอราคา 27 ส.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.019/2561       ลงประกาศ 10 ส.ค.2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับระบบบัญชีการเงิน และการบริหารทรัพยากร (SAP) กำหนดเสนอราคา 31 ส.ค. 2561   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล้กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/จ.011/2561       ลงประกาศ 10 ส.ค.2561
(ประกาศยกเลิก) ยกเลิกงานซื้อยูนิตทันตกรรม ยี่ห้อ KaVo ESTETICA E30 1 ST  บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0013/2561       ลงประกาศ 10 ส.ค.2561
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารชุมสาย 6 แห่ง พื้นที่ บน.3.2 จำนวน 8 คน กำหนดเสนอราคา 21 ส.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0012/2561       ลงประกาศ 10 ส.ค.2561
จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารชุมสายลาดหญ้า อาคาร B จำนวน 1 แห่ง 4 คน กำหนดเสนอราคา 21 ส.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0007/2561       ลงประกาศ 9 ส.ค.2561
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารชุมสายโทรศัพท์ และชุมสาย RSU พื้นที่ บน.3.2 จำนวน 7 แห่ง จำนวน 16 คน กำหนดเสนอราคา 20 ส.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 711/ป.006/2561       ลงประกาศ 9 ส.ค.2561
จ้างบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 50 คน ในพื้นที่ 042 จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และจังหวัดบึงกาฬ กำหนดเสนอราคา 29 ส.ค. 2561   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0024/2561       ลงประกาศ 7 ส.ค.2561
งานจ้างบริการกำจัดแมลงทุกชนิดและหนูภายในอาคารสถานที่ บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ กำหนดเสนอราคา 17 ส.ค. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0014/2561       ลงประกาศ 6 ส.ค.2561
จ้างบริการรักษาความสะอาดที่อาคารส่วนงานภายใต้ บน.4.2 จำนวน 3 คน กำหนดเสนอราคา 15 ส.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0022/2561       ลงประกาศ 6 ส.ค.2561
งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ และสถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน จำนวน 133 คน กำหนดเสนอราคา 5 ก.ย. 2561   ณ ห้องประกวดราคา อาคาร 10 (อาคารจอดรถ) ชั้น 1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0008/2561       ลงประกาศ 1 ส.ค.2561
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารชุมสายโทรศัพท์ จำนวน 5 แห่ง 5 คน กำหนดเสนอราคา 09 ส.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ B02/ป.0006/2561       ลงประกาศ 1 ส.ค.2561
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 19 แห่ง 40 คน ของส่วนปฏิบัติการวิศวกรรมสื่อสารที่ 2.1 และ 2.2 กำหนดเสนอราคา 21 ส.ค. 2561   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0023/2561       ลงประกาศ 23 ก.ค.2561
ซื้อ Software Development Tools กำหนดเสนอราคา 6 ส.ค. 2561   ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     
 ประกาศe-bidding 
ครั้งที่ 200/ป.0021/2561       ลงประกาศ 18 ก.ค.2561
งานซื้อกระดาษชำระขนาดจัมโบ้สำหรับใช้ภายในห้องน้ำ ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ จำนวน 4,800 BX. กำหนดเสนอราคา 6 ส.ค. 2561   ยื่นข้อเสนอและเสนราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
รายละเอียด     รายละเอียด     
หน้าที่  [1] 2  3  4 

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  272,628 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561) 
CopyLeft @2018