ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-493       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:18
จ้างแขวนเคเบิล OFC 12F จำนวน 900 เมตร หนองผักนาค หมู่ 5 C.61UBI000125     ผู้ได้รับการคัดเลือก บ.ศรัณย์เคเบิ้ล 59  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.2/060/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:06
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการติดตั้งให้บริการFTTx ให้กับลูกค้าในพื้นที่ ตบบน.2.1.2(2) จำนวน 1 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็น.พี.เค.เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.2/059/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:05
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น TCHG8245Q2 จำนวน 130 ST. เพื่อให้บริการลูกค้าบริการFTTx พื้นที่ศูนย์บริการรามคำแหง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.1.2/058/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 14:03
จัดซื้ออุปกรณ์ ATA รุ่น VIP-480FS จำนวน 1 ST. ,VIP-156 จำนวน 3 ST.,VIP-157S จำนวน 5 ST.เพื่อให้บริการลูกค้าบริการFTTx พื้นที่ศูนย์บริการรามคำแหง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.2 (พง.)/175/62       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 13:44
จัดซื้ออุปกรณ์ ONU FTTx ของศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที สาขาตะกั่วป่า 2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./117/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 13:26
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง เพิ่มเติม จำนวน 18 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่ นพค./116/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 13:16
(ประกาศเปลี่ยนแปลง) ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ประจำปี 2562 ของส่วนงานในส่วนกลาง จำนวน 2 แผน   
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/013/พ.ค.62       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 12:56
ซื้อสาย PATCH CORD งานติดตั้งอุปกรณ์ FTTx     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท อัลฟา เบส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/430/62       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 12:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานจัดระเบียบสายเคเบิล บริเวณ ถ.ตะนาว ชส.กรุงเกษม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในงานพระราชพิธีราชาภิเษก ร.10     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/429/62       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 12:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานจัดระเบียบสายเคเบิลลงในท่อร้อยสายใต้ดิน บริเวณ ถ.พระสุเมรุ ชส.กรุงเกษม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในงานพระราชพิธีราชาภิเษก ร.10     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนฐ./124/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 12:15
จ้างเหมารื้อถอนเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G สถานีฐาน Khongsong Nakornnayok (NYK006) จังหวัดนครนายก     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท มาสเตอร์ โปรเกรสชั่น เทคโนโลยี จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนฐ./123/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 12:13
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ACU201 รหัสสินทรัพย์ 10515790 ห้อง 4202, ACU212 รหัสสินทรัพย์ 11489552 ห้อง 4211 ชั้น 2 อาคาร 4 ที่สถาบันนวัตกรรม ทีโอที จำนวน 2 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/428/62       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 12:07
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานจัดระเบียบสายเคเบิล บริเวณ ถ.พระสุเมรุ และ ถ.ตะนาว ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.เอสพีโกล์ เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/427/62       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 12:05
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานขยายOFC 12F,24F บริเวณอาคารอำนวยการ(สำนักงานใหม่) สวนสัตว์ดุสิตเขาดินวนา ชส.สามเสน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.อุทัยอยู่เพ็ชร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.1.2/426/62       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 12:03
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างแรงงานบุคคลภายนอก โดยวิธีตกลงราคา วงเงินไม่เกิน 500,000 งานปรับปรุงและแก้ไขหาเหตุเสียOFC 48F CAB#047 บริเวณซ.ราชดำเนินกลาง ถ.ราชดำเนินกลาง ชส.กรุงเกษม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บจก.อุทัยอยู่เพ็ชร์  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./647/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:47
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน ให้ส่วนงาน สปส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีโอแอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./646/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:45
ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน ให้ส่วนงาน ทปส.     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีโอแอล จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/56/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:44
ซื้ออุปกรณ์ ONU รุ่น TCHG8120L จำนวน 100 ST. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาอโศกดินแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ฑี คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6205-24       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:41
จ้างแรงงานช่วยแก้เหตุเสีย หน้าร.ร.ปัญญานุกูล - 300.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายพงศธร ขันคำนันต๊ะ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6205-23       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:40
จ้างแรงงานช่วยแก้เหตุเสียชส.สี่แยกร่องฟอง - 500.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นางพงศธร ขันคำนันต๊ะ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/55/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:39
ซื้ออุปกรณ์ ATA "Dinstar"DAG1000-2S จำนวน 40 ST. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาอินทามระ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6205-22       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:39
ค่าขยะมูลฝอย 5/62 - 50.00 บาท (ดช.)     ผู้ได้รับการคัดเลือก เทศบาลตำบลเด่นชัย  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6205-21       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:39
จ้างแรงงานช่วยแก้เหตุเสียชส.เด่นชัย ห้วยลากปืน - 300.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายรังสิวุฒิ แดนเหมือง  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6205-20       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:38
จ้างแรงงานช่วยแก้เหตุเสียชส.เด่นชัย ห้วยลากปืน - 300.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายธวัชชัย พิยะเดช  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6205-19       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:37
จ้างแรงงานช่วยแก้เหตุเสียชส.เด่นชัย ห้วยลากปืน - 300.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายปริญญา สืบยอด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6205-18       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:37
จ้างแรงงานช่วยแก้เหตุเสียชส.เด่นชัย ห้วยลากปืน - 300.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายคมสัน หนองแส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.2 (พร.)/6205-17       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:36
จ้างแรงงานช่วยแก้เหตุเสียชส.เด่นชัย ห้วยลากปืน - 300.00 บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก นายพงศธร ขันคำนันต๊ะ  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.1.2.2/54/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:35
ซื้ออุปกรณ์ VDSL Wireless Router รุ่น DSL-2870A จำนวน 100 ST.,รุ่น DSL-G2452DG จำนวน 40 ST. ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สาขาอโศกดินแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอดวานซ์ เบลล์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-492       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:29
ซื้ออุปกรณ์ MC-GEB-1310 Media 10/100/1000M, MC-GEB-1510 Media 10/100/1000M จำหน่ายลูกค้าในนาม โรงเรียนวัดอุทุมพราราม ม.5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมืองสุพรรณบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เอ็นเค ดาต้า เน็ตเวิร์ค จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.2.2.3/035       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:28
ซื้อ Drop Wire Clamp จำนวน 5,000 PCs     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ใยแก้ว เทเลคอม จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.1.1 (สพ.)/ป.62-491       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:27
ซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งให้กับลูกค้า องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น และองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด สาขาสุพรรณบุรี  
รายละเอียด     
หน้าที่   3  4  5  6  7 [8] 9  10  11  12 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  120,420 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019