ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง การจดทะเบียนผู้ค้างานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
  ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ของ บมจ. ทีโอที
  ประกาศคณะกรรมการทะเบียนผู้ค้า เรื่อง ยุติการรับจดทะเบียนผู้ค้างานประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากงานจ้างเหมาก่อสร้าง
  ประกาศบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ หมายเลข TOT.A01-02 ฉบับลงวันที่ 24 มกราคม 2554
  ประกาศแสดงเจตจำนง "บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส" โดย นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก

หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ พสฐ./ชฉ.0027/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 11:21
งานซื้ออุปกรณ์ Transceiver Module (SFP+) ของโครงข่าย TOT MPLSสำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ ยี่ห้อ Cisco จำนวน 3 รายการ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โททัล โซลูชั่น ซัพพลาย จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศราคากลาง 
ครั้งที่ 200/ค.0009/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 10:18
จ้างบริการในการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ตามแผนการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยีของกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 ที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน       
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/012/พ.ค.62       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 10:13
ซ่อมลิฟต์โดยสาร (ตัวใหญ่)ยี่ห้อ KONE ที่อาคาร 7 ชั้น ชส.พระโขนง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ทีแอล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศขายทอดตลาด 
ครั้งที่ พภน.3/ 6/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 10:12
ขายพัสดุซากสายเคเบิลทองแดง จำนวน 5 รายการ น้ำหนักรวมประมาณ 73,342 กก. ของ คลังเชียงใหม่ กำหนดขายทอดตลาด 29 พ.ค. 2562   สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ 128 ม.1 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/030       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 10:00
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ONU CPE 2 GE ,1FXS     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./645/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 10:00
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3Gเทศบาลหนองปรือ (CBI_221)     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท บุญพา ไอที โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/029       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:58
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ AC 1200 Wireless Dual Band Gigabit Router     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อนส./644/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:58
ประกาศผลผู้ชนะจ้างรื้อถอนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3GLTPM (LOTUS PRACHACHUEN) , MEBY(การไฟฟ้าบางใหญ่) จ.นนทบุรี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอนโยธา  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภก.2.1 (ตง.)/031       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:55
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ONU COE 2 GE ,1FXS     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แอสตรา คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/95       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:47
ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชุมสายโทรศัพท์ชาเรนเจอร์ เมืองทองธานี     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส แอร์ เอ็นจำเนียริ่ง วงเงินทั้งสิ้น 13,375.00 บาท(หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/024       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:47
จัดซื้ออุปรณ์สร้างข่ายสายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วายทู เทเลคอม คอนสตรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.3/94       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:44
ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชุมสายโทรศัพท์ศาลาครุ จำนวน 1 เครื่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอส แอร์ เอ็นจำเนียริ่ง วงเงินทั้งสิ้น 7,918.00 บาท(เจ็ดพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/023       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:44
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ วบน.2.2/011/พ.ค.62       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:43
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด (ผ้าใบ)งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องชุมสาย สื่อสัญญาณ และการกำลัง ส่วนงาน วบน.2.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (สาขาบางนา)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อบน.3.3/114/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:43
ซ่อมเครื่อง Fusion จำนวน 4 เครื่อง ของส่วนงาน บบน.3.3.2     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนส์ จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/022       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:41
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสายและปรับปรุงเคเบิลทองแดง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท แมสซิฟ คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/021       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:38
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท พียูบี แอคเซสซอรี่ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/020       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:35
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไทยแมททีเรียล คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/142/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:34
จ้างเหมาตรวจแก้บำรุงรักษาเลขหมายโทรศัพท์(159) อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL (109) FTTx (1,750) Winet (49) รวม 2,067 Port พื้นที่ อ.ลี้ อ.ทุ่งหัวช้าง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.อัญชลิกา เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/141/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:32
จ้างเหมาตรวจแก้บำรุงรักษาเลขหมายโทรศัพท์(171) อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL (141) FTTx (1,715) Winet (51) รวม 2,078 Port พื้นที่ อ.แม่ทา     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.อัญชลิกา เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/019       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:32
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท วายทู เทเลคอม คอนสตรัคชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บภน.3.1 (ลพ.)/140/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:26
จ้างเหมาตรวจแก้บำรุงรักษาเลขหมายโทรศัพท์(110) อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL (90) FTTx (1,820) Winet (30) รวม 2,050 Port พื้นที่ อ.บ้านโฮ่ง อ.เวียงหนองล่อง     ผู้ได้รับการคัดเลือก หจก.อัญชลิกา เซอร์วิส  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/018       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:24
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ซัมเมอร์ โซลูชั่น จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บทก./010/2562       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:21
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างเหมาซ่อมพื้นลานจอดรถหลังอาคาร 21(Sports Complex) และติดตั้งสแลนใหม่ บมจ.ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ส.สุพรรณการโยธา จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ ตบน.2.3/017       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:21
จัดซื้ออุปกรณ์สร้างข่ายสายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ลี้คิม เทรดดิ้ง จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/205052019       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:18
ซื้ออุปกรณ์ Access Point ยี่ห้อ TP-Link รุ่น Archer C5 จำนวน 40 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท เพล็นตี ้ คอมพิวเตอร์ จ ากัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/204052019       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:11
ซื้ออุปกรณ์ ONU ยี่ห้อ ZHONE รุ่น AK-G104 จำนวน 50 ตัว     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท โกลบอล เมช จำกัด  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/203052019       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:05
ค่าบริการเชื่อมต่อ Port Fiber Optic อัครยา แมนชั่น     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/202052019       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:04
ค่าบริการเชื่อมต่อ Port Fiber Optic สกายไลน์ รัตนาธิเบศร์     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ อภก.2.1/007       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:04
ประกาศผู้ชนะ การจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวน 20 ตัว เป็นเงิน 50,000.- บาท     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ออฟฟิช คลับ (ไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่  
รายละเอียด     
 ประกาศผลผู้ชนะซื้อหรือจ้าง 
เลขที่ บบน.3.3.2/201052019       ลงประกาศ 22 พ.ค.2562 09:04
ค่าบริการเชื่อมต่อ Port Fiber Optic นนท์ทาวเวอร์คอนโดมิเนียม     ผู้ได้รับการคัดเลือก บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด (มหาชน)  
รายละเอียด     
หน้าที่   4  5  6  7  8 [9] 10  11  12  13 more

ส่วนนโยบายการพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ติดต่อผู้ดูแลระบบงาน: yunyong@tot.co.th

จำนวนการเข้าใช้  120,399 
(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562) 
CopyLeft @2018-2019