บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

    แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 ปี 2561

           แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

 ปี 2560

           แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
           แผนการจัดหา