แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2561
           แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ปี 2560
           แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
           แผนการจัดหา